СЕГОДНЯ НА САЙТЕ: Туркменистан готовится отметить 31-ю годовщину Независимости 25 Сентябрь 2022 г., 17:15Президент Туркменистана рассказал о приоритетах внешней политики страны 23 Сентябрь 2022 г., 19:00 На торгах ГТСБТ зарегистрированы 52 сделки 19 Сентябрь 2022 г., 18:53Залог богатого урожая 19 Сентябрь 2022 г., 18:50 ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ВСТРЕТИЛСЯ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЁМ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 16 Сентябрь 2022 г., 09:52Участие министра иностранных Дел Туркменистана в первой встрече стратегического диалога министров иностранных дел Арабских стран Залива и ЦА 08 Сентябрь 2022 г., 19:06

Serdar Berdimuhamedow Samarkandyň Registan meýdançasynda boldy
16 Июль 2022 г., 03:49

 Özbegistana döwlet saparynyň ikinji gününde Samarkantda bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow bu şäheriň iň meşhur künjekleriniň biri hasaplanýan Registan meýdançasyna baryp gördi we onuň çägindäki desgalaryň aýratynlyklary bilen ýakyndan tanyşdy. Bu baradaky maglumatlary "Türkmenistan" gazeti okyjylara ýetirdi.

Samarkant — syýahatçylaryň ünsüni özüne çekýän gözel künjekleriň şäheri. Onuň çäginde şeýle ýerlere her ädimde duşmak bolýar. Meşhur Registan meýdançasy bolsa Samarkandyň özboluşly nyşany hökmünde tanalýar.
Meýdançada XV — XVII asyrlara degişli medreseleriň 3-si ýerleşip, olar bir bitewi binagärlik gurluşyny emele getirýär. Bu medreseler şol döwürlerde yslam dinini öwrenmek isleýänler üçin ruhy bilim merkezleri bolup hyzmat edipdir. Her medresäniň öz ýaşaýyş otaglary, metjidi hem-de içerki howlusy bolupdyr. Biziň günlerimize çenli abat ýagdaýda gelip ýeten bu arhitektura toplumy ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizilendir.