СЕГОДНЯ НА САЙТЕ: Туркменистан готовится отметить 31-ю годовщину Независимости 25 Сентябрь 2022 г., 17:15Президент Туркменистана рассказал о приоритетах внешней политики страны 23 Сентябрь 2022 г., 19:00 На торгах ГТСБТ зарегистрированы 52 сделки 19 Сентябрь 2022 г., 18:53Залог богатого урожая 19 Сентябрь 2022 г., 18:50 ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ВСТРЕТИЛСЯ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЁМ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 16 Сентябрь 2022 г., 09:52Участие министра иностранных Дел Туркменистана в первой встрече стратегического диалога министров иностранных дел Арабских стран Залива и ЦА 08 Сентябрь 2022 г., 19:06

Serdar Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirliklerine sapar bilen barmaga çakylyk aldy
13 Июль 2022 г., 22:29

 13-nji iýulda Prezident Serdar Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirlikleriniň energetika we infrastruktura ministri Suheil Al Mazruini kabul etdi. Myhman BAE-niň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýanyň mähirli salamyny ýetirdi hem-de Birleşen Arap Emirliklerine sapar bilen gelmek hakyndaky çakylygyny gowşurdy.

Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň, şol sanda energetika ulgamynda gatnaşyklary pugtalandyrmagyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu ulgam iki ýurduň ykdysadyýetleri üçin strategik ugur bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, BAE-niň işewürler toparlarynyň Türkmenistanda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeler maksatnamalaryna hem-de düzümleýin taslamalara uly gyzyklanma bildirýändikleri bellenildi.
Prezident Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň milli ýangyç-energetika toplumyny döwrebaplaşdyrmak we diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek strategiýasyny durmuşa geçirýändigini nygtap, döwletimiziň uglewodorod çig malyny çykarmak we gaýtadan işlemek, döwrebap ugurdaş düzümi kemala getirmek babatda pudaga innowasiýalary, sanly tehnologiýalary, öňdebaryjy işläp taýýarlamalary çekmäge eýerýändigini aýtdy. Bu babatda ýola goýlan, bilelikde işlemek boýunça köpýyllyk tejribä eýe bolan netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin oňaýly şertler bar. Şunuň bilen baglylykda, “ýaşyl” energetikada özara gatnaşyklary işjeňleşdirmek, ekologik taýdan arassa, gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerini, hususan-da, Gün we ýel energiýasyny ulanmak wajyp hasaplanýar.